📖DELIL📚
1.12K members
136 photos
6 videos
699 links
Projekat pod nazivom "Delil" je namijenjen za širenje korisnih stvari vezanih za Allahovu dzelle še'nuhu vjeru koja je spas za svakog covjeka na ovom i na buducem svijetu. Delil uredjuju studenti islamskih nauka i njihovi saradnici.
Download Telegram
to view and join the conversation
Prenosi se od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je neki čovjek rekao Allah ovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem:„Preporuči mi nešto.“Poslanik mu reče:„Ne sredi se.“Ovaj čovjek ponovi pitanje više puta, a Poslanik mu svaki put reče:„Ne srdi se.“(Bilježi Buharija br.6116)
Od Šeddada ibn Evsa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: „Dvije stvari sam zapamtio od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:'Zaista je Allah propisao dobročinstvo prema svemu. Zato,kada ubijate, radite to na najljepši način, kada koljete, radite to na najmilostiviji način. Onaj koji od vas bude klao neka naoštri nož kako bi olakšao svojoj žrtvi.'“(Bilježi Muslim, br.5055)
📝Šejh Abdurrahman kaže: "Strahopoštovanje od Allaha je jedan od najvrednijih i najviših stepeni vjerovanja, te jedan od najsveobuhvatnijih vidova ibadeta koje je obaveza ispoljavati samo Allahu."
Fethul-medzid 2/247📚
T.me/kanal_delil
◻️ZABRANA NAMAZA KOD KABUROVA◻️

📝Ibn Tejmijje veli: "Razlog zbog kojeg je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio namaz kod kaburova jeste kako taj postupak ne bi bio sredstvo koje vodi do širka, kroz vezivanje srca za njih, putem straha i nade.

🔖Onaj ko je u nevolji, kada dovi za neko dobro, poput kiše ili za uklanjanje nekog zla, prolazi kroz stanje opsjednutosti kaburom, nadajući se uslišanju. Takvo stanje je veće nego ono kroz koje prolazi onaj ko obavlja farz pored njega, kada je zdrav i spokojan.

🔻Srca ovakvih bivaju veoma malo opsjeduta, dok su srca onih koji su u nevolji izložena puno većoj opsjednutosti. Pa ako je šteta zbog koje je zabranjen namaz prisutna kada su u pitanju ovi(koji su zdravi i spokojni), onda je zabrana još veća i pritvrđenija kada je riječ o ovima drugima(koji su u nevolji i bolesni)."

Iktidaus-siratil-mustekim, 2/196-197📚
T.me/kanal_delil
📝Sve što insanu bude jasnije ono što je u Kur'anu, od onoga što nam govori o Allahu Uzvišenom, o Njegovim melecima, vjerovjesnicima, neprijateljima, o Njegovoj nagradi i kazni, shodno tome će postići kod sebe poštovanje, ljubav i strah prema
Allahu, koje samo Allah zna.

🔖"Doista su pravi vjernici oni koji kada se Allah spomene, srca im se strahom ispune, a kada ima se ajeti Njegovi uče, iman im se povećava."

(Bejanu telbis, ibn Tejmijje, 8/333)📚
T.me/kanal_delil
📝Kaže Uzvišeni: "Ali, naprotiv, vi ovaj prolazni svijet volite, a onaj drugi – ahiret zapostavljate."

🔖Rekao je tabi'in Katade: "Mnogi ljudi su odabrali prolazni svijet, osim kome se Allah smilovao i zaštitio."

Tefsiru Taberi, 24/71.📚
T.me/kanal_delil
🔴 OBAVJEŠTENJE 🔴

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Nakon kraćeg prekida kontinuiteta u radu, obavještavamo vas da od danas nastavljamo sa redovnim objavama.

Allah vam dao svako dobro na oba svijeta.
📝Rekao je Alija ibn ebi Talib, radijellahu anhu: "Vidio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se nasmejao, pa sam ga upitao: zbog čega si se smijao, o Allahov poslaniče? Pa je rekao, sallallahu alejhi ve sellem: 'Doista se tvoj Gospodar čudi svome robu kada kaže: 'Gospodaru moj, oprosti mi grijehe moje, doista niko mimo Tebe grijehe ne prašta.' "

Tirmizi, 3446 - hasen sahih📚

🔖A u rivajetu: "Zna Moj rob da uistinu niko mimo Mene ne prašta grijehe."
T.me/kanal_delil
📝"Otpočinjanje dana sa poslaničkim virdom(učenjem određenih propisanih zikrova i dova) i kur'anskim virdom(učenjem određenog odlomka iz Kur'ana) je svjetlo nad svjetlima u kojem se kriju hifz(pamćenje), sreća i snaga.

✍🏻Šejh Abdul-aziz Eš-Šai'a
T.me/kanal_delil
📝Rekao je ibnu 'Avn, rahimehullah:

🔖"Kada bi kod Muhammeda ibn Sirina nekog spomenuli po lošem, on bi ga spomenuo po najboljem što zna."

Tabekatul-kubra, 7/200📚
T.me/kanal_delil
📝Rekao je Osman, radijellahu anhu:

🔻"Neće čovjek činiti djelo a da ga Allah neće obući odjećom toga, pa ako je dobro onda dobrom, a ako je zlo onda zlom."

Ez-Zuhd li Ahmed, 157.📚
T.me/kanal_delil
📝Kada je šejhul-islam zatvoren u zatvoru u Egiptu, njegov brat Šerefu-din poče je da moli i da dovi protiv njih, pa mu je šejhul-islam zabranio to i rekao: reci: Allahu moj, podari im svjetlo koje će im biti uputa ka istini.

Zejlu tabekatul-hanabile, 4/512.📚
T.me/kanal_delil
📝Rekao je imam Zehebi, rahimehullah:

🔖"Tako mi Allaha neće uspjeti onaj koji sebe hvali i koji je zadivljen samim sobom."

Sijerul-e'alami nubela, 4/190.📚
T.me/kanal_delil
📝Rekli su neki učenjaci:

🔻"Nije sa mnom od znanja osim što znam da nisam najučeniji."

Džami‘u bejanil-'ilmi, 1/530.📚
T.me/kanal_delil
📝Rekao je Kurtubi, rahimehullah:

🔖"Kada se uveća broj onih koji nered čine, a umanji broj onih koji popravljaju, propali su i oni koji nered čine, i oni koji popravljaju ako ne budu na dobro naređivali a prezirali ono što su učinili oni koji nered čine.

🔻I to je značenje govora Uzvišenog: 'I čuvajte se iskušenja koja neće pogoditi samo one među vama koji su zulum činili.' "

Et-Tezkira, 606.📚
T.me/kanal_delil
📝Rekao je Avn ibn Abdullah el-Huzeli, rahimehullah:

🔖"Ne zavole se dva čovjeka u ime Allaha a da nije bolji od njih dvojice onaj koji više voli svog druga."

Sifetu safve, 2/71.📚
T.me/kanal_delil
📝Rekao je Vuhejb ibnul Verd jednom čovjek:

🔖"Ako si u mogućnosti da ne uđe na ova vrata niko a da nemaš lijepo mišljenje o njemu, pa uradi to."

Hiljetul-evlija, 8/156📚
T.me/kanal_delil
📝Rekao je ibn Kajjim, rahimehullah:

🔖"Podizanje glasa iznad glasa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, razlog je poništavanja djela, pa šta je tek sa onima koji uzdižu svoja mišljenja i rezultate ideja iznad njegovog sunneta i onoga što je došlo sa njim."

Medaridžu salikin, 2/314.📚
T.me/kanal_delil